Pravidlá súťaže

 R O Z P I S     M A J S T R O V S K Ý CH     S Ú Ť A Ž Í  O K R E S U   R O Ž Ň A V A 

                                                             2018 / 2019    

Všeobecné  ustanovenia:

Riadenie  súťaží:        riadi OSTZ Rožňava prostredníctvom komisie ŠTK

Usporiadateľ:             oddiely, ŠK uvedené vo vyžrebovaní na prvých miestach

Termíny:                     október 2018 - apríl 2019

Miesto:                       hrá sa v hracích miestnostiach, ktoré vyhovujú SP a sú v súlade s pravidlami 

                                  stolného tenisu - 2 stoly

Štartovné                   15,00 €

 

Technické  ustanovenia:

Predpis:                     hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, SP a tohoto rozpisu

Súťažné  triedy:         5. liga Gemer muži 

                                  6. liga Gemer muži 

 

Právo štartu v súťaži:   5. liga Gemer muži:                                         6. liga Gemer muži:

                                     ŠK Henckovce A                                             STK Baník Rakovnica A

                                     STK Honce A                                                   MSTO Dobšiná B

                                     Tatran Betliar                                                   Geológ Rožňava E

                                     MSTO Dobšiná A                                            STK Honce B 

                                     STK Gemerská Poloma B                               STO Hrhov

                                     S.T.K. Plešivec B                                             STK Sokol KRH Podhradie

                                     ŠKST Gočovo                                                 Obec Čierna Lehota     

                                     ŠKST Slavošovce                                           STK Baník Rakovnica B

                                     ŠK Henckovce B                                             STK KRAS Silica

                                     Geológ Rožňava D                                          + nové družstvá

                                     Vajda Team Dobšiná 

                                     ŠK Jablonov n/Turňou B

 

Prihlášky:                oddiely, kluby zaslať vyplnenú prihlášku do 15.9.2018 - predsedovi ŠTK 

                                na adresu: Ing. František Nemčok, Železničná 626, 04911 Plešivec

                                Prihláška do 5. a 6. ligy GEMER OSTZ RV.doc (39424) - obsahuje aj písomný súhlas klubu 

                                pre spracovanie osobných údajov;

                                POSIELAŤ POŠTOU NIE MAILOM!!!


Systém  súťaží:         hrá sa dlhodobo, dvojkolovo, 4 - členné družstvá, 18 zápasov

Hrací  deň:                piatok 18.00 hodPodmienky  účasti:     TJ, oddiely, ŠK predložia súpisky družstiev v dvoch vyhotoveniach
                                   +  fotokópie registračných preukazov + uhradené štartovné (možnosť uhradiť na AKTÍVE klubov)

                                   do 30.9.2018 predsedovi ŠTK (poslať na adresu alebo na email)

                                   súpiska musí obsahovať:  

                                                                           -  poradové číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia,  

                                                                           -  poradie v rebríčku KSTZ, OSTZ - platí vyššie poradie

                                   Pozn.: Oddiely ktorých družstvá štartujú v krajských súťažiach predložia fotokópie súpisiek  

                                              týchto družstiev

                                  Súpiska družstva OSTZ RV.xls


Registrácia:                5. liga - povinne 4 hráči družstva
                                     6. liga - povinne 4 hráči družstva (nové družstvá 1 rok výnimka - bez registrácie); ostatné družstvá 

                                                 do začiatku jarnej časti povinne 4 registrovaní hráči


Poradie  zápasov:        domáci    X
                                     hostia      A

Protesty:                    protesty, námietky sa podávajú v zmysle Súboru predpisov stolného tenisu

Postupy:                    víťaz 5. ligy Gemer postupuje o 4. ligy Spiš - Gemer

                                  víťaz 6. ligy Gemer postupuje do 5. ligy Gemer

 

Zostupy:                     družstvo na 12. mieste 5. ligy Gemer zostupuje do 6. ligy Gemer, v prípade zostupu

                                   viacerých družstiev zo 4. ligy Spiš - Gemer zostúpia aj družstvá na 11., 10. ... mieste

 

Baráž:                        najnižšie nevypadajúce družstvo 5. ligy Gemer a 2. družstvo 6. ligy Gemer

 

Dohrávky:                  maximálne 6 dní od plánovaného termínu 

Loptičky:                     troj-hviezdičkové plastovéNahlasovanie  výsledkov:    domáce družstvo zadá výsledok stretnutia na stránku OSTZ najneskôr nasledujúci deň

                                                po odohratí zápasu do 14:00 hod.


Zápis zo stretnutia:    naskenovať alebo nafotiť čitateľne zápis a poslať na email frantisek.nemcok@gmail.com najneskôr 

v prvý pracovný deň do 24 hod. 

Prvú časť originálov zápisov zaslať predsedovi ŠTK na horeuvedenú adresu doporučene do 3 pracovných dní po odohraní polovici súťaže a druhú časť do 3 pracovných dní po odohraní celej súťaže !!!Pokuty:

  -  neskoré  zadanie výsledku na stránku OSTZ                                             3,50 €

  -  neskoré zaslanie skenov a fotokópie zápisu na email predsedu ŠTK        3,50 €

  -  neskoré  zaslanie  originálov zápisov                                                        10,00 €

  -  za  prvé  nenastúpenie  na  stretnutie                                                         7,00 €

  -  za  druhé  nenastúpenie  na  stretnutie                                                     10,00 €

  - nenastúpenie  na  tretie  stretnutie                                                         vylúčenie  zo  súťaže

  - vystúpenie  zo  súťaže  po  rozohraní  súťaže                                           17,00 €

  - neodohratie  stretnutia  a  napísanie  výsledku                                          17,00 € +  kontumácia  výsledku

  - podanie protestu*                                                                                         7,00 €*

* v prípade vyhovenia protestu sa vracajú všetky vklady súvisiace s protestom navrhovateľovi